Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR

Chemické instituce v ČR

Česká společnost chemická

Česká společnost chemická reprezentuje zájmy chemiků v České republice od roku 1866. Pomáhá svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, šířit nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat.

Více informací naleznete na www.csch.cz.

Svaz chemického průmyslu České republiky

SCHP ČR byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže.

Více informací naleznete na www.schp.cz.

CzechInvest - agentura pro podporu podnikání a investic

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

Více informací naleznete na stránkách www.czechinvest.org.

CzechTrade

CzechTrade je agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Nabízíme individuální řešení pro Váš úspěšný export. Využijte naše jméno a zkušenosti pro své podnikání v zahraničí. CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

Více informací naleznete na stránkách www.czechtrade.cz.

Česká společnost průmyslové chemie

ČSPCH je vědecko-technická společnost se sídlem v Praze 1, Novotného lávka. Její tradice sahají až do roku 1870 a v současné době se hlásí k Českému svazu vědeckotechnických společností. Má více než 1000 členů. Společnost je nezisková, nevládní organizace a představuje „stavovský spolek“ inženýrů, chemiků a techniků.

Více informací naleznete na stránkách www.cspch.cz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dříve Ministerstvo hospodářství ČR) je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Více informací naleznete na stránkách www.mpo.cz.

Česká farmaceutická společnost

Hlavním cílem činnosti ČFS je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat nové poznatky v oblasti farmacie a souvisejících oborů a uplatňovat je ve zdravotnické péči. Pro splnění tohoto poslání organizuje ČFS odborné akce s cílem rozšiřovat nejnovější poznatky a výsledky, a tím se podílet i na celoživotním vzdělávání ve farmaceutických oborech.

Více informací naleznete na stránkách www.cfs-cls.cz.

Česká asociace farmaceutických firem

Předmětem činnosti ČAFF je sjednocovat a hájit společné zájmy firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací, marketingem v oblasti humánních léčivých přípravků a dále informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užití léčivých přípravků. Jejím cílem je stát se širokým reprezentantem farmaceutických firem působících v České republice.

Více informací naleznete na adrese www.aff.cz.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti:  zpracování a přepracování ropy na ropné výrobky, nákup a prodej ropy nebo ropných produktů, přeprava a skladování ropy a ropných produktů, výroba, zpracování, distribuce alternativních motorových paliv nebo jejich komponent, výzkum a vývoj v petrolejářském průmyslu, zkušebnictví petrolejářských produktů, provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty, provozování terminálů na ropu a ropné produkty.

Více informací naleznete na stránkách www.cappo.cz.
 
Asociace se považuje a je vnímána jako Čestná A Profesionální Prestižní Organizace. 

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GAČR) vznikla v roce 1993 jako nezávislá státní instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Každoročně poskytuje finanční podporu v rámci vyhlášených programů jak zkušeným vědcům a týmům, tak i teprve začínajícím vědeckým pracovníkům. Část financí je také použita na projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů. Ročně o grant požádá přibližně 3000 žadatelů a zhruba jedna čtvrtina je úspěšná.

Více informací naleznete na stránkách www.gacr.cz.