Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Chemické instituce v ČR / Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dříve Ministerstvo hospodářství ČR) je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Více informací naleznete na stránkách www.mpo.cz.

Oblasti působnosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro
- státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud
- hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující
- výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad
- vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu
- věci malých a středních podniků, jakož i věci živností
- technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií
- věci komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství České republiky
Ministerstvo
-    koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům
-    zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod
-    realizuje obchodní spolupráci s Evropskými společenstvími, Evropským sdružením volného obchodu a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními
-    řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím
-    posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků
-    řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů
-    je nadřízené České energetické inspekci, České obchodní inspekci, Puncovnímu úřadu a Licenčnímu úřadu
Působení v oblasti metrologie
-    řídí státní politiku a vypracovává koncepci rozvoje metrologie
-    vydává předpisy
-    řídí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český metrologický institut
-    zabezpečuje účast ČR v mezinárodních metrologických orgánech a zajišťuje nebo pověřuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nebo Český metrologický institut zabezpečováním úkolů plynoucích z tohoto členství.
-    rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Historie
Dnešní oblasti působnosti ministerstva průmyslu a obchodu byly v minulosti (v různých obdobích) rozděleny mezi více ministerstev: ministerstvo průmyslu, ministerstvo obchodu, ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, ministerstvo plánování.