Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Partnerství pro chemii

Partnerství pro chemii

Projekt podpoří spolupráci institucí zabývajících se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti chemie a subjekty soukromého sektoru z této oblasti, a to sdílením informací, zkušeností a znalostí v práci s cílovou skupinou studentů VŠ z hlediska jejich budoucího uplatnění v uvedených oblastech.

Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen na využití výstupů vzniklých realizací projektu, a zejména pak na stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Cíle projektu budou dosaženy pomocí klíčových aktivit, které pokrývají vznik kontaktního místa, tvorbu informačního portálu, odborné stáže a praxe a vzdělávací či tréninkové aktivity-umožní akademickým a VaV pracovníkům zvýšit své znalosti a kompetence.

 

 

Základní informace o projektu

Název projektu: Partnerství pro chemii
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0062
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítěPříjemce dotace: Univerzita Pardubice
Délka trvání projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

Projektové aktivity

KA 01 - Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem

KA02 – Komunikační a informační platformy

KA03 – Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem

KA04 – Podpora kontaktních míst institucí terciálního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

Partneři projektu

Seznam subjektů podílejících se na realizaci projektu.

Důležité odkazy

Seznam příjemců dotací a partnerů projektu

Kontakty

Kontakty na manažery projektu a centrum CPK.

Vzdělávací semináře a stáže

a) setkání s domácími odborníky zabývající se public relations, komunikačními znalostmi a tréninkem

flexibility, kreativity a rozhodování

b) trénink komunikačních dovedností

c) kurz manažerských dovednosti

Fotogalerie

Odkazy na zajímavé galerie projektu Partnerství pro chemii

Diplomové práce

Zde naleznete témata diplomových prací spojených s projektem Partnerství pro chemii

Bulletin

Zde naleznete firemní noviny kooperujících společností s projektem Partnerství pro chemii:

Prezentace partnerů

Zde naleznete prezentace kooperujících společností s projektem Partnerství pro chemii: