Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Partnerství pro chemii / Diplomové práce

Diplomové práce

Zde naleznete témata diplomových prací spojených s projektem Partnerství pro chemii

DEZA, a.s.

 • Vliv modifikátorů na zvýšení účinnosti anthrachinonové disperze
 • Studium vlastností katalyzátorů určených pro oxidaci anthracenu v plynné fázi
 • Chemické zhodnocení chemických „specialit“ získaných z černouhelného dehtu
 • Optimalizace přípravy chemických „specialit“ získaných z černouhelného dehtu
 • Stanovení obsahu ftalanhydridu / diisononylftalátu v pracovním ovzduší
 • Příprava a identifikace chemických specialit (Nafto(2,3-b)thiofen, 2-methylkarbazol, 4-methylkarbazol, 4-methyl dibenzo(b,d)furan) obsažených v černouhelném dehtu pro potřeby analytické činnosti

 

Lovochemie, a.s. 

 • Využití optických analytických metod při výrobě a kontrole anorganických hnojiv“ - zde je možno specifikovat VIS, AAS, rentgen, IR, NIR
 • Vytvoření chemicko - inženýrského modelu sušení granulovaných hnojiv
 • Stanovení fázového složení systému síran amonný - dusičnan amonný - aditivum při různých teplotách (Stanovení fázového složení systému dusičnan vápenatý - dusičnan amonný - voda při různých teplotách)

 

Precheza, a.s.

 • Sorpční vlastnosti oxycelulózy
 • Separace Fe pomocí oxidované celulózy
 • Kinetika reakcí při kalcinaci titanové běloby v tepltoním intervalu 400 - 1100 °C
 • Kinetika reakcí při kalcinaci železitých pigmentů
 • Vliv kalcinančních teplot na strukturu a vlastnosti povrchu kalcinátu
 • Vliv promytí (obsahu síry) na kalcinační proces při výrobě titanové běloby
 • Vliv složení pasty na měrný povrch, velikost části a strukturu pórů při sušení (kalcinaci) TiO2 v teplotním intervalu 100 - 800 °C

 

Preol, a.s.

 • Korelace mezi složením mastných kyselin bionafty a jejími  teplotními parametry (Cloud point, Pour point  a Plugging point)
 • Sledování obsahu minoritních látek v průběhu rafinační úpravy řepkového oleje.
 • Kvalitativní chemické parametry, zastoupení a užitné vlastnosti jedlých olejů na malospotřebitelském trhu ČR
 • Šetrné způsoby rafinace řepkového oleje 

Synthesia, a.s.

 • Návrh bezpečnostní politiky IT ve firmě Synthesia, a.s. s vytvořením specializovaných bezpečnostních politik jednotlivých informačních systémů organizace

Synthesia, a.s. – SBU Nitrocelulóza

 • Mletí NCL na diskových mlýnech  -  úprava fyzikálních parametrů  vojenské nitrocelulózy, stanovení optimální doby řezu vojenské nitrocelulózy na požadovanou hodnotu pulpace u NCL vyráběných z nově zaváděných celulóz
 • Měření poklesu viskozity roztoků průmyslové NCL - stanovení poklesu  viskozity  roztoků NCL po alkoholizaci BuOH, EtOH, IPA u  jednotlivých typů NCL A a E proti základní používané NCL vlhčené vodou - Návrhy grafů výstupních hodnot, které budou využívány v provozu.
 • Alkoholizace průmyslové NCL -  Alkoholizace průmyslové NCL, stanovení optimální dávky alkoholu pro dosažení vyhovujícího obsahu vody dle KF při alkoholizaci NCL typu A a E
 • Měření viskozity roztoků průmyslové NCL  - stanovení  korelace  viskozity  roztoků NCL měřené dle DIN 53179 a  % roztokem NCL v ButAc u NCL vlhčené vodou,  po alkoholizaci BuOH, EtOH, IPA u  jednotlivých typů NCL A a E proti základní používané NCL vlhčené vodou  - Návrhy grafů výstupních hodnot, které budou využívány v provozu.
 • Volné radikály v oxidované celluloze (polysacharidech) -  popsání vzniku radikálů, vliv sterilizace na vznik radikálu, možnosti odstranění radikálů, popsání degradace pomocí volných radikálů.  Cíl projektu - vliv volných radikálů/ sterilizace na OC. Téma vhodné na bakalářskou práci
 • Alkoholizace + stabilizace NCL - problematika sedimentace biologického kalu v čistém anoxickém prostředí
 • Alkoholizace + stabilizace NCL - problematika obsahu mikronutrientů v biologickém systému při čištění průmyslových odpadních vod

Synthesia, a.s. – SBU Pigmenty a barviva

 • Analytické metody pro stanovení Hg, Ni a Cr (Co) v organických pigmentech a barvivech se zaměřením na separaci a detekci ox. stavu  Hg(0 resp. II), Ni (0 resp. II) a Cr (0, III resp. VI)
 • Průzkum syntézy P.R. 177 s využitím „Homocoupling reaction ” – návrh výroby.
 • Vývoj a optimalizace HPLC metody pro současné kvalitativní a kvantitativní stanovení DADADSK a vedlejších látek při výrobě P.R.177 
 • Chemicko inženýrské a ekonomické posouzení vybraných způsobů finalizace org. pigmentů. Současný stav, nové trendy výhody, alternativní řešení.
 • Nová rozpouštědla v průmyslu organických pigmentů
 • Stanovení PAA v Pigment Yellow 1
 • Stanovení PAA v Pigment Yellow 74
 • Stanovení APEO v matrici pigmentů
 • Stanovení sulfonovaných PAA (Pigment Red 48:3, ...)
 • Stabilita Saturnové zeleně LB, Saturnové červeně L4B (metodika EN 14362)
 • Stanovení volného a celkového melaminu (celkový obsah vs. migrující složka)
 • Rozlišení kovů volných a vázaných u barviv (Co, Cu, Cr)
 • Stanovení Cr 6+ v matrici pigmentů a barviv.
 • Ni - stanovení v pigmentech (celkový, volný – stabilita pigmentu, podmínky)
 • Stanovení optických konstant organických pigmentů

Synthesia, a.s. - SBU Organická chemie

 • Možnosti využití odpadní kyseliny dusičné z výroby TRIDNB, téma vhodné na bakalářskou práci
 • Možnosti čištění odpadní kyseliny dusičné z výroby TRIDNB (mimo destilace), téma vhodné na bakalářskou práci

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

 • Celková antioxidační kapacity (TAC) - metody jejího stanovení v zelenině (Porovnání různých metod pro stanovení TAC se stanovením pomocí HPLC-ECD)
 • Statistické zpracování dat ze stabilitní studie methoprenu. (Vyhodnocení  reprodukovatelnosti rozdílů stanoveni hl. složky v area% a v hm%, závislost nárůstu obsahu polohového izomeru v čase (vliv změny technologie na tento nárůst), nalezení další možné souvislosti napomáhající odhalit vlivy změn na stabilitu produktu, ....).
 • HPLC s CORONA-CAD a ELDS detekcí  (Porovnáni odezvových faktorů různých typů analytů se zaměřením na kvantitativní hodnocení bez dostupnosti analytického standardu).
 • Nové trendy v HPLC chromatografických kolonách. (Přehled a nové trendy v chromatografických kolonách pro HPLC se zaměřením na kolony s pevným jádrem, jejich prověření a aplikace na vybrané analyty).
 • UHPLC jako nástroj při optimalizaci výroby (Převod vybraných analytických metod využívaných při kontrole výroby s cílem optimalizace nákladů především v oblasti délky analýzy, spotřeby rozpouštědel a zvýšení selektivity.  Validace nově vyvinutých metod a vyhodnocení jednotlivých optimalizačních kroků).
 • Vývoj HPLC metod pro stanovení aminů v pigmentech  (Vývoj a optimalizace separačních podmínek)
 • Moderní metody přípravy vzorků pro GC/MS a LC/MS  (Přehled moderních metodik přípravy vzorků pro GC/MS a LC/MS analýzy - zaměření na čistící operace - jejich optimalizace pro vybranou problematiku a ekonomické zhodnocení)
 • Stabilita vybraných pesticidních látek. (Použití pesticidních látek v České republice - aplikace, platná legislativa, monitoring - se zaměřením na studium stability vybraných pesticidních látek ve vodném prostředí - identifikace a kvantifikace pesticidů a jejich rozkladných produktů pomocí GC/MS a LC/MS).

Komentáře