Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Partnerství pro chemii / Základní informace o projektu

Základní informace o projektu

Název projektu: Partnerství pro chemii
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0062
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítěPříjemce dotace: Univerzita Pardubice
Délka trvání projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

Cíl projektu

Cílem projektu je propojením organizací, které se podílí a specializují na výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti chemie, vytvořit informační platformu pro chemii. Vzájemnou komunikací (kontaktní místo, webový portál, workshopy, stáže) bude podpořena spolupráce subjektů a rozšíření manažerských a komunikačních schopností pracovníků a studentů subjektů zapojených do sítě. Ustanovená partnerská síť umožní pružně reagovat na poptávku aplikační sféry a bude schopna podávat ucelené informace. Projekt si klade za cíl konsolidovat síť, která bude rozvíjet znalosti, zkušenosti a dovednosti cílové skupiny projektu a bude schopna poskytovat komplexní poznatky z oblasti chemie veřejnosti i aplikační sféře. Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen na využití výstupů vzniklých realizací projektu, zejména pak na stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Nedílnou součástí projektu bude vzájemná konzultační činnost vysokých škol a aplikační a soukromé sféry, společné semináře, workshopy a další formy interaktivního vzdělávání a výměny zkušeností a znalostí. Klíčové aktivity projektu povedou k lepšímu sdílení zkušeností a efektivnějšímu přenosu poznatků mezi jednotlivými subjekty v řešené problematice, kdy zapojení vybraných partnerů a nastavení jednotlivých aktivit projektu umožní síti komplexní pohled na řešenou problematiku. Dalším z cílů je vytvoření a rozvoj již existujících partnerských sítí pro společný postup při přípravě a realizaci mezinárodních projektů a zapojení do mezinárodních sítí.

Hlavní cíle projektu

  • dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické u partnerů projektu, tj. stáže v laboratořích a provozu
  • zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy)
  • zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe
  • vznik interaktivního komunikačního portálu www.ceskachemie.cz
  • propojení vědeckovýzkumné aktivity univerzity Pardubice a průmyslových partnerů (společné diplomové práce)
  • rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými, výzkumnými a vývojovými pracovníky v daném oboru
  • vytvoření Centra profesních kontaktů, které bude poskytovat relevantní informace o realizaci projektu, projektových aktivitách vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru a dalších aktivitách
  • workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu

Komentáře