Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Partnerství pro chemii / Projektové aktivity

Projektové aktivity

KA 01 - Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem

KA02 – Komunikační a informační platformy

KA03 – Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem

KA04 – Podpora kontaktních míst institucí terciálního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

KA 01 - Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem.

Realizací aktivity dojde k vytvoření a posílení dlouhodobé spolupráce v oblasti chemie mezi žadatelem jako představitelem akademické sféry a partnerskými chemickými firmami jako zástupci aplikační sféry prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých odborných a pracovních stáží či spoluprací studentů zapojených institucí terciárního vzdělávání se zapojenými chemickými firmami na závěrečných pracích. Témata budou definována na úvodních workshopech v zapojených partnerských firmách a vyhlášena budou na úvodní konferenci. Každé téma diplomové práce bude mít vedoucího diplomové práce z VŠ a odborného garanta z řad zapojených partnerů aplikační a soukromé sféry. Diplomové práce budou mít výzkumný charakter, kdy se nebude jednat o pouhou rešerši, ale vznikne nový pohled na zpracovávané téma diplomové práce. V rámci klíčové aktivity budou probíhat také prezentační akce (semináře, workshopy, carieer days, veletrh pracovních příležitostí apod.) z oblasti chemie a její aplikace do praxe a možnosti uplatnění na trhu práce. S cílem vtáhnout studenty chemie do praxe a propojit jejich teoretické znalosti s praxí v partnerských firmách budou realizovány odborné stáže a praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Stáže budou krátkodobé i dlouhodobé a jejich cílem bude seznámení cílové skupiny z VŠ s aplikovanou chemií v podmínkách chemických firem, navázání dlouhodobého partnerství, zpracování námětů možných společných projektů a vzájemná konzultační činnost. U studentů bude cílem odborné stáže jejich příprava pro jejich lepší uplatnění na trhu práce.

Výstupem této aktivity budou diplomové práce vycházející z praxe zapojených chemických podniků, workshopy, veletrh pracovních příležitostí v chemickém průmyslu, prezentační akce zaměřené především na aplikaci do praxe a možnosti uplatnění na trhu práce a metodika odborných a pracovních stáží.

 

KA02 – Komunikační a informační platformy

V rámci této aktivity vznikne interaktivní komunikační portál (www.ceskachemie.cz), který bude poskytovat informace o partnerské síti a jejích službách, propagaci z oboru, materiály z konferencí aj. Na provozu portálu se budou podílet i studenti VŠ. Dalším výstupem bude jedna mezinárodní vědecká konference zaměřená na spolupráci VŠ s výzkumnými organizacemi a firmami z oblasti chemie, tematické semináře a přednášky odborníků z praxe, informační materiály z nich pocházející.

 

KA03 – Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem

Cílem je realizace vzdělávání akademických, výzkumných a vývojových pracovníků v oblasti rozvoje soft skills s jasnou návazností na podporu spolupráce mezi akademickou, soukromou a aplikační sférou. Jde o kurzy projektového managementu, evaluace, manažerských a prezentačních dovedností. Výstupem budou setkání s domácími odborníky na PR, komunikační znalosti a trénink flexibility, kreativity a rozhodování, třídenní tréninky komunikačních dovedností a manažerských dovedností, certifikáty o absolvování kurzů.

 

KA04 – Podpora kontaktních míst institucí terciálního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

V rámci této klíčové aktivity v prostorách žadatele projektu vznikne a bude provozováno kontaktní místo Centrum profesních kontaktů (CPK), které bude poskytovat relevantní informace o realizaci projektu a projektových aktivitách vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru. Dále bude poskytovat informace o všech členech sítě, jejich stávajících aktivitách a nabízet a popularizovat jejich výsledky a potenciál. CPK se bude podílet na organizaci informačních workshopů, dne otevřených dveří, popularizačních přednáškách v oblastech výzkumu a vývoje členů platformy, a také připravovat tiskové a elektronické materiály informující o síti a představující jednotlivé partnerské subjekty. Bude připravovat volně distribuovaný multimediální materiál o chemii v praxi, který bude dostupný cílové skupině, veřejnosti a aplikační sféře.


Komentáře