Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium Jana Palacha Mělník

Kontakt

Pod Vrchem 3421
276 01 Mělník

Tel.: 315 622 044, 315 625 652

gjpSPAMFILTER@gjp-me.cz
www.gjp-me.cz

 

Mám zájem ...

Gymnázium Jana Palacha Mělník

Gymnázium zabezpečuje především přípravu žáků ke studiu na vysoké škole, ale i k vyššímu odbornému studiu a pro praxi. Hlavním cílem školy je poskytovat žákům všeobecné vzdělání s ohledem na jejich odbornou profilaci. Studium je ukončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, cizího jazyka a dvou volitelných předmětů.

Gymnázium Jana Palacha v Mělníku otevírá osmileté a čtyřleté studium. Základní učivo je společné pro všechny žáky a zahrnuje povinně dva živé cizí jazyky (anglický, německý, francouzský - ve vyšších ročnících mohou žáci studovat i třetí jazyk a to formou volitelného předmětu). Tím je zachováván ráz školy poskytující všeobecné vzdělání. Odborná profilace studentů je řešena systémem volitelných předmětů.

Další info o škole   sipka

Ve druhém ročníku vyššího gymnázia si žáci volí jeden volitelný předmět pro další studium. Touto volbou si vybírali další zaměření na přírodní vědy, jazyky, techniku případně společenskovědní předměty. Tato volba však nemusí být zcela definitivní a může být korigována dalšími volitelnými předměty ve třetím a pak ve čtvrtém ročníku. V posledním roce studia již mají studenti tři volitelné předměty. Z nabídky volitelných předmětů uveďme například předměty rozšiřující znalosti matematiky, přírodovědných nebo společenskovědních oborů, administrativu či další živý jazyk v sextě a druhém ročníku čtyřletého cyklu, přírodovědný seminář, konverzaci ve zvoleném jazyce, latinu, nebo společenskovědní seminář lze volit v sextě, respektive ve 3.ročníku. V posledním roce studia se jedná převážně o formu seminářů například historický seminář, společenskovědní seminář a matematický seminář. Jsou však nabízeny i ekonomie a další konverzace. Otevření volitelného předmětu či semináře je podmíněno z ekonomických důvodů dostatečným počtem přihlášených studentů (zpravidla 12). V posledním roce studia si volí studenti z klasických předmětů (dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, příprava ke státní jaz.zkoušce) pouze dva, kterým se věnují zvýšenou měrou. Snažíme se tak posílit odbornou profilaci studentů v posledních letech studia.

Na nižším gymnáziu se vyučují předměty podle schválených učebních plánů. Od primy vyučujeme anglický jazyk, od tercie mají žáci ještě němčinu nebo francouzštinu. Své jazykové znalosti si studenti mohou rozšiřovat i při výměnných zájezdech do zahraničí. Udržujeme kontakty se spřátelenou školu ve švédské Lomě, se střední školou v Oranienburgu v SRN a s francouzským lyceem ve Valenciennes.

Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby (sešity a pod.) si žáci kupují sami, ve většině případů jim učebnice zajistí po předběžném objednání školní knihovna, nebo si je opatří na školní burze učebnic.
Škola sídlí v nové budově, která byla dostavěna v roce 1996. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny vybavené počítači s připojením na internet, studenti mohou využívat školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, v době provozu školy je pro ně otevřen i školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků. Stravování je zajištěno školní jídelnou umístěnou přímo v budově školy.

Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Mimoškolní činnost: ANO