Home / STUDIUM A KARIÉRA / Gymnázium Brno-Řečkovice

Kontakt

Terezy Novákové 2
621 00 Brno-Řečkovice

Telefon 541 225 411

skolaSPAMFILTER@gyrec.cz
www.gyrec.cz/

 

Mám zájem ...

Gymnázium Brno-Řečkovice

Gymnázium Brno-Řečkovice je státní gymnázium s osmiletým cyklem studia. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

Na gymnáziu studuje celkem 494 žáků v šestnácti třídách. Škola každoročně přijímá ke studiu dvě třídy osmiletého studia (po 5. třídě ZŠ).

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (nižší stupeň gymnázia) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (vyšší stupeň gymnázia).

Další info o škole   sipka

Nižší stupeň

Zaměření nižšího stupně je motivačně přírodovědné. V průběhu primy až kvarty je povýšena dotace hodin biologie, fyziky a chemie. V přírodovědném praktiku žáci prohlubují teoretické znalosti současně s praktickým ověřováním probírané látky.

Součástí výuky jsou vícedenní projekty, probíhající mimo prostředí školy. V primě je to adaptační pobyt s tematikou sociálně-patologických jevů a dějepisně-zeměpisný projekt jižní Morava. V sekundě absolvuj žáci týdenní ekokurz. V tercii projekt s tematikou estetické výchovy a v kvartě projekt s názvem Energie.

Na nižším stupni je podporována vyšší hodinovou dotací také výuka cizích jazyků. V primě začíná studium anglického jazyka, studium druhého cizího jazyka začíná v sekundě. Jako druhý jazyk si studenti volí němčinu nebo francouzštinu.

Vyšší stupeň

Na vyšším stupni jsou disponibilní hodiny také věnovány převážně přírodovědným předmětům a cizím jazykům.

Zájem studentů o další profilaci se snaží gymnázium podpořit ročníkovými pracemi, které studenti sexty zpracovávají v rámci Středoškolské odborné činnosti. V posledních ročnících si studenti volí předměty podle své profilace (viz učební plán v ŠVP). Na obou stupních studia si mohou žáci vybírat z nabídky nepovinných předmětů.

Rovněž v průběhu vyššího stupně jsou žáci zapojeni do projektové výuky. V kvintě studenti absolvují literárně-dějepisný projekt východní Čechy, v sextě projekt Podyjí se zaměřením na učivo biologie a zeměpisu. V septimě probíhá sportovní kurz a v oktávě literárně-historická exkurze do Prahy.  

Studenti mají možnost:
  • pravidelného stravování v budově školy, jídlo je připravováno přímo v naší školní kuchyni
  • využívat počítačovou učebnu s připojením na internet
  • využívat knihovnu se stálým provozem
  • využívat venkovní prostory ke sportovním účelům (školní hřiště) a také k odpočinku (na školní zahradě je nově vybudované posezení, které může sloužit k výuce i k odpočinku)
Dny otevřených dveří: ANO
Možnost stravování: ANO
Možnost výměnných pobytů: ANO otaznik
Mimoškolní činnost: ANO otaznik
Nabídka studijních oborů