Home / SVĚT CHEMIE / SVĚT ČESKÉ CHEMIE / Recenze knih / Odborné knihy

Odborné knihy

Recenze odborných knih s chemickou tématikou

Cesty chemie od atomu v molekule k nanotechnologiím (VYDALO VUT BRNO, 2009)

Anotace nakladatelství:
Kniha Milana Kratochvíla Cesty chemie od atomu v molekule k nanotechnologiím není klasickým učebním textem. Jev ní ale něco, co nenajdete v učebnicích. Je daleko spíše pohledem zkušeného fyzikálně-organického chemika na současný stav chemie jako tvůrčí disciplíny. Chemie a věda vůbec slaví stále nové úspěchy a dosahují věcí, které byly před několika lety považovány za nemyslitelné. Často zjistíme, že k úspěchu vedla intuice,invenční a tvůrčí myšlení, které vyšlo z dosavadní znalosti faktů a teorií, ale zároveň je dokázalo překonat. Tedy něco, co jev obecném povědomí přisuzováno spíše umělecké tvorbě. Cílem autora bylo zprostředkovat krásu tohoto objevování a nadchnout mladého čtenáře pro chemii. Kniha bude určitě zajímavá i pro starší generace chemiků, kteří se touto disciplínou živí a ztrácejí v každodenním “provozu” přehled o nových objevech v oboru.

Organická chemie (VYDALA VŠCHT PRAHA, 2004)

Anotace nakladatelství:
Učebnice organické chemie J. McMurry: Organic Chemistry patří mezi standardní příručky, podle kterých se studenti na řadě amerických univerzit (a nejen amerických) učí základům moderní organické chemie. Překlad aktuálního 6. vydání této učebnice byl vyvolán potřebou poskytnout studentům českých univerzit a vysokých škol kvalitní českou učebnici organické chemie, neboť poslední učebnice vysokoškolského typu pro výuku předmětu Organická chemie vyšla v roce 1969. K této učebnici byla vydána i Studijní příručka a řešené příklady k 6. vydání učebnice J.

McMurry „Organická chemie“ (2009).

Čtení on-line:

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-637-1/anotace/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-723-1/anotace/

Biologie (VYDALO C-PRESS BRNO, 2006)

Anotace nakladatelství:
Kniha Biologie je první komplexní učebnicí obecné biologie takového rozsahu na českém trhu. Jedná se o překlad světově nejúspěšnější učebnice v této oblasti a to dává záruky její kvality. Za obrovský úspěch jejího anglického originálu, a to jak u studentů, tak u čitelů, „může“ především sjednocující pohled na živou přírodu, který nabízí z úrovně současného poznání. Kniha přitom nezatěžuje čtenáře různými nedávno objevenými detaily, které by beztak byly během několika měsíců překonány jinými novinkami. Naopak zachovává tradiční základ věd o životě, přiměřeně jej aktualizuje a soustřeďuje se na souvislosti mezi různými jevy.

Alchymie - nauka mezi snem a skutečností (VYDALA ACADEMIA PRAHA, 2007)

Anotace nakladatelství:
Alchymie, nauka, která žila téměř dvě tisíciletí na třech kontinentech, budila svými sliby zájem současníků. Dnes se jí věnují historikové vědy, ale také umění a rovněž psychologové. Pozornost je věnována otázce, která není dodnes jednoznačně a úplně zodpovězena, totiž jak vůbec alchymie vznikla? Stejně problematické je vymezení této nauky. Tato kniha se soustřeďuje na praktikující alchymii provozovanou v laboratoriích, a to především na tu, která posléze dožívala v Evropě. O čínské alchymii je jen krátká zmínka. Nejde o souvislé líčení dějin alchymie, ale o jednotlivé momenty, které tuto nauku charakterizují. Nechybějí rovněž zmínky o různých řemeslech, protože zvlášť metalurgie používala často stejné postupy jako alchymie. Cílem není seznámit čtenáře jen s důležitými postavami alchymie a jejich dílem, ale také s novými objevy, k nimž došlo v posledních desetiletích. Některé z nich poměrně výrazně změnily dosavadní pohled na dějiny alchymie

Tajemství hladiny (VYDALO DOKOŘÁN PRAHA, 2003)

Anotace nakladatelství:
Anton Markoš, docent Přírodovědecké fakulty UK, ve své práci mapuje vědecké úsilí o pochopení fenoménu života. Při zkoumání života proti sobě stojí na jedné straně experimentální vědy, které hledají jednoduché zákonitosti na pozadí různorodosti jevů, a na straně druhé vědy humanitní, které na podobné ambice z velké části rezignovaly a vnímají jedinečnost a historickou podmíněnost kulturních projevů, včetně samotného poznání. Historicky je dnešní biologie spíše vědou experimentální. Živá bytost se však formuje jako entita historická, je produktem miliardy let trvající evoluce, a potomkem nepřerušené linie předků, kteří jí odkázali svou zkušenost jednak genetickým zápisem (DNA), jednak pravidly, jak tento zápis využívat. Z toho pramení některé paradoxy i výzva pro současnou biologii. Je čtení genetického zápisu strojovým dekódováním, nebo je čtením v pravém smyslu slova?

Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti (VYDAL MALVERN PRAHA, 2011)

Anotace nakladatelství:
„Skutečnost není nehybné, parmenidovské jedno, není metafyzické povahy bez času a beze změny. Skutečnost je drama, tj. děj, otevřený příběh. Nelze ji proto ztotožnit se soustavou poznatků, alespoň ne s takovou, která by byla konečná, uzavřená a definitivní. Není také možné způsob, kterým byly tyto poznatky získány, prohlásit za jedině vědecký, jiné přístupy vylučující. Vědecké poznání je právo poznávané skutečnosti nikoli proto, že by se blížilo její konečné znalosti, nýbrž proto, že je samo součástí poznávané skutečnosti a natolik je její součástí. Vždyť věda sama je skutečným, tj. přirozeným procesem: poznání je činností živých, do času vsazených bytostí z masa a kostí. Každá činnost působí na skutečnost a sama je pod jejím vlivem. Lidé vybavení určitými vědomostmi se chovají jinak, mají jiné problémy a kladou jiné otázky, než lidé s jinými znalostmi. Proto i jejich poznávání je odlišné. To vede ke vzniku nesouměřitelných, neslučitelných pojetí skutečnosti – paradigmat, jejichž střetávání tvoří hybnou sílu vývoje vědy a jejichž střída tvoří páteř dějin poznání. Jde však o skutečné dějiny.“ S tímto vědomím nám autoři knihy přibližují dílo šesti vědců a myslitelů, kteří nějakým způsobem vyčnívají z davu běžných „pracovníků vědy“.Richard Dawkins, Barbara McClintock, Adolf Portmann, David Bohm, Rupert Sheldrake a Gregory Bateson nepředstavují hlavní proud vědy, avšak právě to umožňuje na jejich příbězích ilustrovat fascinující pohyb dějin poznání v nedávné době.

Obecná chemie (VYDALA ACADEMIA PRAHA, 2000) SŠ a VŠ

Anotace:
Jak proniknout do chemie? Jak získat představu o obsahu a členění tohoto rozsáhlého přírodovědného oboru? Jak vzbudit zájem o jeho hlubší studium? Odpověď na tyto otázky jsou smyslem a cílem knihy, která představuje, a to nejen v české odborné literatuře, netradiční úvod do moderní chemie, a dokonce do celé oblasti molekulových věd. Autoři vycházejí ze sepětí chemie s fyzikou a v menší míře i s biologií a zcela v souladu s vývojem chemických věd dávají v rámci obecné chemie důraz zejména na základní pojmy související se strukturou molekul a chemickou reaktivitou. Kniha je určena všem zájemcům o chemii, zvláště pak pokročilým středoškolákům a posluchačům nižších ročníků vysokých škol chemického zaměření.

Základy strukturní anorganické chemie (VYDALA ACADEMIA PRAHA, 2007)

Anotace nakladatelství:
Kniha je určena především studentům vysokých škol, kterým předkládá obraz současné anorganické chemie ze strukturního pohledu. Autor přitom klade důraz na interpretaci struktur elektronového obalu atomů a molekul, na teorii molekulových orbitalů, chemické vazby, chemických struktur a krystalochemie. Zvláštní pozornost věnuje struktuře krystalů. Tím, že interpretace zakládá na teorii symetrie, vyplňuje mezeru v dostupné literatuře. V systematické části vychází z periodického systému, probírá chemii nekovů a polokovů, teorii krystalového a ligandového pole, Jahnův-Tellerův efekt, chemii kovů a další důležitá témata. U každé kapitoly jsou uvedeny odkazy a vysvětlivky, a to jak odborné, tak historické a etymologické.

Materiály a jejich mezní stavy (VYDALA VŠCHT PRAHA, 2010)

Anotace nakladatelství:
Knižní publikace Materiály a jejich mezní stavy je rozdělena na dvě hlavní části a část příloh. První část obsahuje základní skupiny materiálů, a to materiály kovové, anorganické nekovové, polymerní a kompozitní. Z kovových materiálů jsou popsány slitiny železa – oceli a litiny – a také významné neželezné kovy. Z anorganických nekovových materiálů je důraz kladen na skla, keramiku, anorganická pojiva, polovodiče a materiály na bázi uhlíku. U všech skupin materiálů je popsána jejich struktura a jsou porovnány mechanické a fyzikální vlastnosti. Kromě toho je popsána výroba, zpracování a použití materiálů.
Druhá část publikace je věnována různým typům poškozování materiálů, ke kterým může docházet během jejich používání. Popsány jsou trvalá deformace, lomy, únava, opotřebení, tečení, koroze, chemický rozklad, poškození náhlými změnami teplot a poškození zářením. U každého typu poškození jsou uvedeny jeho příčiny a mechanismus. Zmíněna jsou rovněž opatření, která chrání materiály před poškozením. Kniha vychází jako učebnice pro materiálově orientované studijní programy na VŠCHT Praha, případně na dalších technických vysokých školách v ČR.


Komentáře